Pracovní CV

Vzdělání a kvalifikace:

 • jmenovací řízení (profesura) pro obor Molekulární biologie a genetika (Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 2014)
 • Master of Science in Bioethics – specialization in Research Ethics (Union Graduate College / Mount Sinai School of Medicine, NY, USA); Master’s Project (2008): „Case Studies in the Course on Bioethics“ (supervisor: Nada Gligorov)
 • habilitační řízení (docentura) pro obor Molekulární biologie a genetika (Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno); habilitační práce (2005): „Cytoskelet savčích buněk in vitro ve vztahu k působení stresových faktorů, apoptóze a nádorové transformaci“
 • doktorské studium (Ph.D.) v oboru Genetika (Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno); disertační práce (1994): „Testování genotoxicity metodou detekce sesterských chromatidových výměn v meristematických buňkách Vicia faba“ (školitel: Jiřina Relichová, školitel-specialista: Petr Kuglík)
 • magisterské studium (RNDr.) v oboru Molekulární biologie a genetika (Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno); diplomová práce (1991): „Vliv nízkých dávek gama záření 60Co na tvorbu mikrojader v meristematických buňkách Vicia faba“ (školitel: Petr Kuglík)

Zaměstnání:

 • Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno: docentka (2006-2013), profesorka (od 2014)
 • Ústav lékařské etiky, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno: profesorka (2020-2024)
 • Mezinárodní centrum klinického výzkumu ICRC, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno: vedoucí výzkumné skupiny (2015-2021), seniorní výzkumná pracovnice (2022-2024)
 • Klinika dětské onkologie, Fakultní nemocnice Brno: výzkumná pracovnice (2008-2024)
 • Biologický ústav, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno: odborná asistentka (1995-2005)
 • Univerzitní centrum pro bioetiku, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno: vedoucí pracoviště (2002-2005)
 • Katedra genetiky a molekulární biologie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno: postdoktorský pobyt (1994-1995)
 • Oddělení radiobiologie, Biofyzikální ústav AV ČR, Brno: studentská vědecká síla (1987-1991)

Akademické stáže a kursy:

 • 2013 – Intensive Bioethics Course (Kennedy Institute of Ethics, Georgetown University, Washington DC, USA)
 • 2013, 2020 – Kvalifikace a odborná způsobilost na úseku pokusných zvířat dle §15d odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání – navrhování pokusů a projektů pokusů
 • 2005-2006 – Advanced Certificate Program: Research Ethics in Central and Eastern Europe (Albany Medical College – Graduate College of Union University, Schenectady, NY, USA) – podpořeno stipendiem Grant # D43 TW007085 by the Fogarty International Center of the NIH
 • 2002 – Pellegrino Center for Clinical Bioethics, Georgetown University Medical Centre (Washington DC, USA)

Další akademické aktivity:

 • členka European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE), Brussels, Belgium (od 2022)
 • místopředsedkyně Bioetické komise Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Praha, ČR (od 2018)
 • členka Etické komise Ministerstva zdravotnictví, Praha, ČR (od 2021)
 • členka Dozorčí rady Biofyzikálního ústavu AV ČR, Brno, ČR (od 2017)
 • členka stálé komise pro metodiku hodnocení (oblast 3) Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, Praha (od 2019)
 • předsedkyně Etické komise pro výzkum Masarykovy univerzity (od 2015)
 • předsedkyně Etické komise Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (2014-2015)
 • členka Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (od 2014)
 • předsedkyně Společné programové rady Ústavu experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity (od 2019)
 • garantka bakalářského studijního programu Experimentální a molekulární biologie (od 2018)
 • garantka navazujícího magisterského studijního programu Buněčná biologie (od 2019)
 • členka oborových rad DSP Ústavu experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity – obory Molekulární a buněčná biologie a genetika (od 2019), Molekulární a buněčná biologie (2012-2019), Obecná a molekulární genetika (2012-2019)
 • členka výboru Sekce buněčné biologie (od 2020) a Sekce nádorové biologie (od 2020), členka Hlavního výboru (od 2022) Česko-slovenské biologické společnosti, Brno
 • pedagogická zástupkyně ředitele Ústavu experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity (2012-2018)
 • členka pracovní skupiny pro Biologii and ekologii Akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Praha (2015-2016)
 • členka PRIM&R: Public Responsibility in Medicine and Research, USA (2007-2009)
 • členka Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (2003-2005)